Nguyễn Huy Chương
Qualification:Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization:Thông tin thư viện
- Từ tháng 6/1996 – 8/1996 Giảng viên Bộ môn Thông tin – Thư viện (Bộ môn trực thuộc), Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên - Từ tháng 8/1996 – 2/1997 Phó Chủ nhiệm Bộ môn Thông tin – Thư viện (Bộ môn trực thuộc), Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên - Từ tháng 2/1997 – 1/2014 Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHNKiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện – Thư mục, Khoa Thông tin – Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên - Từ tháng 1/2014 – nay Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện – Thư mục, Khoa Thông tin – Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

26

Top Country :

Showing results 1 to 3 of 3
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2020)

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến toàn bộ mọi lĩnh vực, ngành nghề… trong xã hội. Là thiết chế được thụ hưởng nhiều nhất và cũng chịu nhiều thách thức nhất của cuộc cách mạng này, thư viện đang trong quá trình cải tổ toàn diện để chuyển sang mô hình Trung tâm Tri thức số nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu tiếp nhận, kết nối, sáng tạo, chia sẻ, tương tác… thông tin/tri thức ngày càng cao của người dùng tin. Bài viết phân tích một số đặc điểm, chức năng của Trung tâm Tri thức số.

 • item.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2017)

 • Môn học “Thư viện số và công nghệ nội dung” nằm trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành khoa học thông tin - thư viện của Khoa Thông tin - Thƣ viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Môn học có dung lƣợng 3 tín chỉ nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất về thƣ viện số và công nghệ nội dung cho học viên cao học. Sau phần giới thiệu tổng quan về thư viện số những khái niệm, vai trò, chức năng, nguyên tắc, truy cập mở và tình hình phát triển thư viện số cả trong và ngoài nước, Giáo trình tập trung phân tích các đặc điểm và nội dung chính của thƣ viện số. Đó là: thành phần cấu tạo thƣ viện số; sƣu tầm và khai thác thô...

 • item.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2017)

 • • Môn học “Thư viện số và công nghệ nội dung” nằm trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành khoa học thông tin - thư viện của Khoa Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho sinh viên và các nhà nghiên cứu tìm hiểu về thư viện số và công nghệ nội dung. Cuốn sách giới thiệu tổng quan về thư viện số với những khái niệm, vai trò, chức năng, nguyên tắc, truy cập mở và tình hình phát triển thư viện số cả trong và ngoài nước

 Nguyễn Huy Chương
author picture
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Thông tin thư viện
- Từ tháng 6/1996 – 8/1996 Giảng viên Bộ môn Thông tin – Thư viện (Bộ môn trực thuộc), Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên - Từ tháng 8/1996 – 2/1997 Phó Chủ nhiệm Bộ môn Thông tin – Thư viện (Bộ môn trực thuộc), Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên - Từ tháng 2/1997 – 1/2014 Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHNKiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện – Thư mục, Khoa Thông tin – Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên - Từ tháng 1/2014 – nay Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện – Thư mục, Khoa Thông tin – Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên
Showing results 1 to 3 of 3
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2020)

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến toàn bộ mọi lĩnh vực, ngành nghề… trong xã hội. Là thiết chế được thụ hưởng nhiều nhất và cũng chịu nhiều thách thức nhất của cuộc cách mạng này, thư viện đang trong quá trình cải tổ toàn diện để chuyển sang mô hình Trung tâm Tri thức số nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu tiếp nhận, kết nối, sáng tạo, chia sẻ, tương tác… thông tin/tri thức ngày càng cao của người dùng tin. Bài viết phân tích một số đặc điểm, chức năng của Trung tâm Tri thức số.

 • item.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2017)

 • Môn học “Thư viện số và công nghệ nội dung” nằm trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành khoa học thông tin - thư viện của Khoa Thông tin - Thƣ viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Môn học có dung lƣợng 3 tín chỉ nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất về thƣ viện số và công nghệ nội dung cho học viên cao học. Sau phần giới thiệu tổng quan về thư viện số những khái niệm, vai trò, chức năng, nguyên tắc, truy cập mở và tình hình phát triển thư viện số cả trong và ngoài nước, Giáo trình tập trung phân tích các đặc điểm và nội dung chính của thƣ viện số. Đó là: thành phần cấu tạo thƣ viện số; sƣu tầm và khai thác thô...

 • item.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2017)

 • • Môn học “Thư viện số và công nghệ nội dung” nằm trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành khoa học thông tin - thư viện của Khoa Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho sinh viên và các nhà nghiên cứu tìm hiểu về thư viện số và công nghệ nội dung. Cuốn sách giới thiệu tổng quan về thư viện số với những khái niệm, vai trò, chức năng, nguyên tắc, truy cập mở và tình hình phát triển thư viện số cả trong và ngoài nước