Sông Tiền từ Cù lao Long Khánh đến Cù lao Tây
Altmetric

Sông Tiền từ Cù lao Long Khánh đến Cù lao Tây