Sông Tiền từ Vĩnh Xương qua Tân Châu đến Hồng Ngự
Altmetric

Sông Tiền từ Vĩnh Xương qua Tân Châu đến Hồng Ngự