Đỗ Văn Hùng
Qualification:Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization:Thông tin thư viện
- Tiến sĩ Quản trị Thông tin – Thư viện, Trường Victoria University of Wellington - Trưởng Khoa Thông tin – Thư viện, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

184

VIEWS & DOWNLOAD

145

Top Country :

Showing results 1 to 5 of 5
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Hùng; Trần, Bá Biên (2023-11-13)

 • Social Listening đang nổi lên như một công cụ hiệu quả, khách quan và chính xác để nghiên cứu hành vi của người dùng trên mạng xã hội. Bài nghiên cứu này trình bày khái niệm và vai trò của social listening trong việc nghiên cứu dư luận xã hội nói chung và nghiên cứu hành vi tham gia mạng xã hội của sinh viên nói riêng. Trên cơ sở đó, đề xuất các hướng nghiên cứu và ứng dụng social listening và nghiên cứu hành vi sử dụng mạng xã hội của sinh viên, qua đó góp phần hỗ trợ và định hướng sinh viên tham gia mạng xã hội một cách chủ động, an toàn và có trách nhiệm.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Hùng (2020-02)

 • Đào tạo trực tuyến (e-learning) đang trở thành xu thế trong giai đoạn hiện nay. Khoa Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại hoc Quốc gia Hà Nội đã mạnh dạnh triển khai đào tạo trực tuyến cho các môn học chuyên ngành của hai ngành Quản lý thông tin và Thông tin - Thư viện. Khoa cũng dự kiến triển khai đào tạo trực tuyến cho hệ sau đại học, đặc biệt là thạc sĩ ứng dụng với đặc thù hệ đào tạo này đặt ở các địa phương.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Hùng (2019-01)

 • Nghiên cứu phân tích tầm nhìn và xu thế phát triển đang đặt ra những cơ hội và thách thức mới cho ngành thư viện trên thế giới cũng như Việt Nam trong kỷ nguyên thông tin. Những thách thức và cơ hội này đặt ra cho ngành thư viện phải tích cực đổi mới và cùng nhau hợp tác để phát triển, trong đó yếu tố con người đóng vai trò quyết định đến tương lai của ngành thư viện. Xây dựng khung năng lực cốt lõi là bước đầu tiên trong tiến trình đổi mới và nâng cao năng chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Trên cơ sở phân tích thực trạng đào tạo nhân lực ngành thư viện Việt Nam và tham khảo các khung năng lực của IFLA, Hoa Kỳ, Úc và Canada, nghiên cứu đề xuất cách tiếp cận chuẩn đầu ra theo phương p...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Hùng (2016-08-31)

 • Thảo luận vai trò của thông tin và quản trị thông tin trong nền kinh tế tri thức. Phân tích nội hàm của quản trị thông tin và nhận dạng nhu cầu về nhân lực quản trị thông tin. Định vị chuyên gia thông tin và vai trò của họ trong các tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó xây dựng các nhóm kiến thức và kỹ năng cơ bản cho chuyên gia thông tin trong thế kỷ 21.

 Đỗ Văn Hùng
author picture
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Thông tin thư viện
- Tiến sĩ Quản trị Thông tin – Thư viện, Trường Victoria University of Wellington - Trưởng Khoa Thông tin – Thư viện, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Showing results 1 to 5 of 5
 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Hùng; Trần, Bá Biên (2023-11-13)

 • Social Listening đang nổi lên như một công cụ hiệu quả, khách quan và chính xác để nghiên cứu hành vi của người dùng trên mạng xã hội. Bài nghiên cứu này trình bày khái niệm và vai trò của social listening trong việc nghiên cứu dư luận xã hội nói chung và nghiên cứu hành vi tham gia mạng xã hội của sinh viên nói riêng. Trên cơ sở đó, đề xuất các hướng nghiên cứu và ứng dụng social listening và nghiên cứu hành vi sử dụng mạng xã hội của sinh viên, qua đó góp phần hỗ trợ và định hướng sinh viên tham gia mạng xã hội một cách chủ động, an toàn và có trách nhiệm.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Hùng (2020-02)

 • Đào tạo trực tuyến (e-learning) đang trở thành xu thế trong giai đoạn hiện nay. Khoa Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại hoc Quốc gia Hà Nội đã mạnh dạnh triển khai đào tạo trực tuyến cho các môn học chuyên ngành của hai ngành Quản lý thông tin và Thông tin - Thư viện. Khoa cũng dự kiến triển khai đào tạo trực tuyến cho hệ sau đại học, đặc biệt là thạc sĩ ứng dụng với đặc thù hệ đào tạo này đặt ở các địa phương.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Hùng (2019-01)

 • Nghiên cứu phân tích tầm nhìn và xu thế phát triển đang đặt ra những cơ hội và thách thức mới cho ngành thư viện trên thế giới cũng như Việt Nam trong kỷ nguyên thông tin. Những thách thức và cơ hội này đặt ra cho ngành thư viện phải tích cực đổi mới và cùng nhau hợp tác để phát triển, trong đó yếu tố con người đóng vai trò quyết định đến tương lai của ngành thư viện. Xây dựng khung năng lực cốt lõi là bước đầu tiên trong tiến trình đổi mới và nâng cao năng chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Trên cơ sở phân tích thực trạng đào tạo nhân lực ngành thư viện Việt Nam và tham khảo các khung năng lực của IFLA, Hoa Kỳ, Úc và Canada, nghiên cứu đề xuất cách tiếp cận chuẩn đầu ra theo phương p...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Hùng (2016-08-31)

 • Thảo luận vai trò của thông tin và quản trị thông tin trong nền kinh tế tri thức. Phân tích nội hàm của quản trị thông tin và nhận dạng nhu cầu về nhân lực quản trị thông tin. Định vị chuyên gia thông tin và vai trò của họ trong các tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó xây dựng các nhóm kiến thức và kỹ năng cơ bản cho chuyên gia thông tin trong thế kỷ 21.