Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trong trong môi trường truyền thông số hiện nay (nghiên cứu trường hợp Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông)
Altmetric

Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trong trong môi trường truyền thông số hiện nay (nghiên cứu trường hợp Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông)